slow novinky

Aj my sme jedným zo 162 signatárov európskeho listu proti deregulácii GM plodín a živočíchov 

- text sme prevzali zo stránky https://vsetkoogmo.sk/ (autor: Ing. Peter Sudovský) - 

Veľká koalícia 162 občianskych, poľnohospodárskych a obchodných organizácií (vrátane slovenských) spoločným listom vyzvala podpredsedu Európskej komisie p. Timmermansa, aby zabezpečil reguláciu všetkých organizmov vytvorených novými technikami genetického inžinierstva v súlade s existujúcimi zákonmi EÚ o GMO a v súlade s rozhodnutím Európského súdneho dvora z roku 2018.

Ten rozhodol, že nová generácia geneticky modifikovaných organizmov musí byť regulovaná platnými zákonmi EÚ o GMO, čím budú dodržané zásady predbežnej opatrnosti, zabezpečenie vysokej úrovne ochrany a práva poľnohospodárov a spotrebiteľov na výber toho, čo pestujú a konzumujú.

Po rozhodnutí Európskeho súdneho dvora však spustilo biotechnologické odvetvie intenzívnu loby s cieľom presvedčiť, že nová generácia modifikovaných organizmov je tak potrebná a bezpečná, že si nevyžaduje reguláciu podľa platných GMO zákonov, ktoré stanovujú pravidlá hodnotenia rizika, monitorovania a označovania produktov získaných genetickými technikami.

Tento list prichádza v čase, keď sa očakáva, že Komisia koncom apríla predstaví svoje názory na budúcu reguláciu "nových genetických techník" na základe internej štúdie zadanej Radou ministrov EÚ.

Signatári v liste žiadajú aj o moratórium na tzv. "gene drive" technológie, cieľom ktorej je vypúšťať do voľnej prírody GM živočíchy, ktoré môžu geneticky modifikovať, zdecimovať alebo vyhubiť celú populáciu divokých organizmov, napríklad hmyz.

V časoch ekologickej krízy, keď je ohrozených milión druhov živočíchov, jednoducho nemôžeme experimentovať s technológiou, ktorá bola trefne pomenovaná ako "vyhubenie na požiadanie". List vyzýva aj k dôraznej reakcii Komisie na snahu o oslabenie GMO predpisov v Spojenom kráľovstve, čo by mohlo mať negatívny dopad na obchod s poľnohospodárskym tovarom medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

Vedecké publikácie ukazujú, že nové techniky genetickej modifikácie umožňujú vývojárom vykonať významné genetické zmeny, ktoré sa môžu významne líšiť od tých, ktoré sa môžu prirodzene vyskytnúť v prírode. Nové techniky genetickej modifikácie môžu navyše spôsobiť vznik celého radu nežiaducich genetických modifikácií, ktoré môžu viesť k produkcii nových toxínov alebo alergénov, alebo k prenosu génov odolnosti voči antibiotikám. Aj zamýšľané modifikácie môžu mať za následok vznik čŕt, ktoré by tiež mohli vyvolať obavy o bezpečnosť potravín, životné prostredie alebo životné podmienky zvierat.

List v origináli si môžete prečítať tu a v slovenskej verzii tu.


Gastro Farma Salka "Ekologické poľnohospodárstvo"

Pre ekologické poľnohospodárstvo je prvoradá ekologická neškodnosť výroby, rešpektovanie prirodzenej biodiverzity krajiny, produkcia zdraviu neškodných potravín pre obyvateľstvo a krmovín pre hospodárske zvieratá. Vychádza z princípov návratu tradičného spôsobu obrábania pôdy a poľnohospodárskej výroby založených na vylúčení škodlivých vstupov chemického priemyslu, ako sú umelé hnojivá, pesticídy, herbicídy, fungicídy a iné. Uprednostňujú sa osvedčené postupy striedania plodín na poli ako prirodzená ochrana plodín proti škodcom a chorobám, úrodnosť pôdy sa obnovuje používaním organických hnojív z chovu hospodárskych zvierat. Systém je chápaný ako jednotný, živý organizmus v rámci ktorého farmár harmonicky spolupracuje s prírodou a rešpektuje jej prirodzené zákonitosti a limity.
Daždivé jesenné počasie preto nebolo pre nás a kameramanov prekážkou. Rozhodli sme sa rešpektovať prirodzené zákonitosti prírody a filmovať na farme u Róberta Góru napriek "neatraktívnosti" ročného obdobia a s vedomím, že nás čakajú dôsledky nevľúdneho počasia. Ale aj o tom je prístup hnutia Slow Food, sprostredkovávať ľuďom skutočné hodnoty, upriamovať ich pozornost na podstatné myšlienky a uľahčiť im vnímanie reality. Vážime si prácu Róberta Góru a všetkých jeho spolupracovníkov na farme. Strávili sme v ich spoločnosti takmer celý deň, ktorý bol pre nás veľmi inšpiratívny.

Kampaň Kvalitou ku zdraviu - Pomaly ďalej zájdeme - je financovaná z prostriedkov LIFE programu Európskej Únie. Za obsah videa je zodpovedný výlučne autor a EASME nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v nich obsiahnutých.

Strih a kamera: Viktor Kamenický
Kamera: Jana Žjak

Gastro Farma Salka "Uzavretý kruh"

S Gastro Farmou v Salke, neďaleko Štúrova, sa neodmysliteľne spája meno Róberta Góru, farmára s takmer 30 ročnými skúsenosťami v poľnohospodárstve, ktorý farmu založil a vedie. V poľnohospodárstve, v ktorom bol predtým ako založil farmu v Salke aktívny, si uvedomil kvalitatívne a ekologické limity intenzívneho poľnohospodárstva, produkujúceho suroviny nie najlepšej kvality a to za cenu znečisťovania prostredia a rozhodol sa preto pred 8 rokmi vrátiť k tradičnému spôsobu hospodárenia na pôde v súlade s prírodou, bez používania antibiotík a bez chémie. Vybudoval prvú slovenskú farmu s certifikovaným bio chovom čistej mangalice, vlastným bitúnkom a certifikovanou bio výrobou vlastných mäsových výrobkov. Farma hospodári v ekologickom režime, okrem čistej mangalice, chovajú aj hovädzí dobytok.

Kampaň Kvalitou ku zdraviu - Pomaly ďalej zájdeme - je financovaná z prostriedkov LIFE programu Európskej Únie. Za obsah videa je zodpovedný výlučne autor a EASME nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v nich obsiahnutých.

Strih a kamera: Viktor Kamenický; Kamera: Jana Žjak

Dream Farm "Prírode verné potraviny"

V rámci kampane Kvalitou ku zdraviu - Pomaly ďalej zájdeme, vám chceme v tomto videu #2 bližšie predstaviť člena naše Slow Food Pressburg komunity, Dream Farm - zeleninovú farmu v obci Ňárad na Žitnom Ostrove. Eliška Galisová a Michal Roháč sa venujú tzv. regeneratívnemu poľnohospodárstvu, ktoré podporuje biodiverzitu, obohacuje pôdu, efektívne využíva spotrebu vody a ostatných zdrojov. Všetky aktivity, ktoré na svojej farme realizujú, sú za účelom regenerácie pôdy, nie jej vyčerpávania.

Cieľom tejto kampane je inšpirovať. Osloviť nielen spotrebiteľov, aby podporovali lokálnych pestovateľov, ale aj samotných farmárov, aby svojimi aktivitami prispievali k rozvoju biodiverzity. 

Kampaň Kvalitou ku zdraviu - Pomaly ďalej zájdeme - je financovaná z prostriedkov LIFE programu Európskej Únie. Za obsah videa je zodpovedný výlučne autor a EASME nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v nich obsiahnutých.

Strih a kamera: Viktor Kamenický; Kamera: Jana Žjak

Dream Farm "Začiatky"

10. december patrí každoročne Dňu Matky Zeme (Terra Madre Day), ktoré slávi hnutie Slow Food vo všetkých kútoch sveta. Je oslavou dobrých, čistých a férových potravín, ale predovšetkým všetkých tých, ktorí nám ho prinášajú na náš stôl a sú súčasťou celosvetovej siete Terra Madre: drobných roľníkov, rodinných fariem, rybárov a malých roodinných manufaktúr. Pri tejto príležitosti a súčasne v rámci našej kampane Kvalitou ku zdraviu - Pomaly ďalej zájdeme vám chceme predstaviť člena naše Slow Food Pressburg komunity, farmu Dream Farm v obci Ňárad na Žitnom Ostrove. Eliška Galisová a Michal Roháč sa venujú tzv, regeneratívnemu poľnohospodárstvu, ktoré podporuje biodiverzitu, obohacuje pôdu, efektívne využíva spotrebu vody a ostatných zdrojov. Všetky aktivity, ktoré na svojej farme realizujú, sú za účelom budovania pôdy, nie jej vyčerpávania.

Kampaň Kvalitou ku zdraviu - Pomaly ďalej zájdeme - je financovaná z prostriedkov LIFE programu Európskej Únie. Za obsah videa je zodpovedný výlučne autor a EASME nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v nich obsiahnutých.

Kamera: Viktor Kamenický & Jana Žjak, Strih: Viktor Kamenický

Pomaly ďalej zájdeme, #2

Rozdielne profesie, rovnaké hodnoty

Margit Slimáková, špecialistka na zdravotnú prevenciu a výživu, Peter Slačka, šéfkuchár bistra Baroza, Michal Roháč, zakladateľ zeleninovej farmy hospodáriacej regeneratívnym spôsobom a Anetta Vaculíková zo Slow Food Pressburg, sa v stredu, 9. decembra o 18.00, stretnú na online diskusii. Skúsenosti diskutujúcich môžu inšpirovať všetkých, ktorých zaujíma téma ako spomaliť vo výbere potravín, ako upriamiť pozornosť na kvalitu a najmä na to, ako ju spoznať a kde ju hľadať. 

Diskusiu môžete sledovať na https://www.slowfood-pressburg.sk/live/

Pomaly ďalej zájdeme, #1

Rozdielne príbehy, rovnaké hodnoty

Marcela Nemcová (Farma na Háji), Agnes Lovecká (Majer Zemianske Sady), Róbert Góra (Gastrofarma Salka) a Petra Molnárová za Slow Food Pressburg sa vo štvrtok, 3. decembra 2020 o 18:00 stretnú na online diskusii na  www.slowfood-pressburg.sk/live 

Otvoria tému udržateľnej produkcie potravín - od založenia farmy, remeselnej výroby potravín až po financovanie a distribúciu výrobkov ku konečnému spotrebiteľovi. 
V online diskusii Pomaly ďalej zájdeme predstavia príbehy troch farmárov. Ich cesta je rozdielna, ale jedno majú rovnaké - prístup blízky hnutiu pomalosti. Skúsenosti diskutujúcich môžu inšpirovať všetkých, ktorí hospodária na pôde, vyrábajú využívajúc tradičné postupy, je im blízky prírode verný prístup, zachovanie biodiverzity a možno aj sami o spomalení uvažujú. 

Dotazník pre farmárov a remeselných výrobcov potravín

Slovensko má právo poznať lokálnych výrobcov potravín. Aktuálne preto prebieha mapovanie lokálnych farmárov a producentov potravín, ktorí vyrábajú s rešpektom k životnému prostrediu, k zvieratám a k miestnym komunitám. 

Stupeň kvality produktov bude garantovať kurátorský výber. Mapa s informáciami o kvalitných produktoch na Slovensku bude slúžiť ako inšpirácia na víkendové výlety alebo dovolenku na slovenskom vidieku pre širokú verejnosť. V ďalšom kroku prebehne monitorovanie gastronomických zariadení a školských jedální, ktoré sa do mapy budú môcť rovnako prihlásiť. V konečnom dôsledku, komplexnú mapu využije koncový spotrebiteľ, ktorý má záujem o kvalitné potraviny, ale aj obchody, reštaurácie alebo školy, ktoré hľadajú dodávateľov kvalitných surovín.

Aktuálny dotazník pre farmárov a remeselných výrobcov potravín môžete vyplniť TU

Táto webstránka je financovaná z prostriedkov LIFE programu Európskej Únie. Za obsah je zodpovedný výlučne autor a EASME nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v nich obsiahnutých.